Svenstol® seglar mot nya mål Nya 24-timmarsstolar för den marina övervakningen

Nordsjön och Östersjön utgör några av de mest trafifi kerade haven i hela världen. För att fartyg på ett punktligt och säkert sätt ska kunna ankomma till sina destinationer med sina värdefulla laster måste flfl era olika myndigheter samarbeta. Och det är precis vad de gör, vid ett övervakningscentrum i tyska Cuxhaven – där medarbetarna är bekvämt utrustade med 24-timmarsstolar från StolComfort.

I februari 2017 invigde den tyske trafi kministern Alexander Dobrindt Maritime Sicherheitszentrum (MSZ), ett världsunikt övervakningscentrum. Här samarbetar alla organisationer som ansvarar för säkerheten till havs, vilket gör MSZ till en unik verksamhet. I den moderna byggnaden arbetar mer än 100 medarbetare från den tyska polisen, tullväsendet, vatten- och skeppsfartsförvaltningen, den tyska marinen, sjöpolisen och haverikommissionen. Det gemensamma målet är att säkra och skydda två av de mest trafi kerade haven i hela världen, nämligen Nord- och Östersjön.

MSZ:s hjärta utgörs av lägescentralen Gemeinsame Lagezentrum See (GLZ-See). I lokalerna på 225 kvadratmeter arbetar 13 medarbetare dygnet runt med att övervaka Nord- och Östersjön. Vid nödsituationer och olyckor är det härifrån som räddningsinsatserna koordineras. För att medarbetarna alltid ska kunna arbeta fokuserat och sitta på ett sunt sätt har Stolcomfort utrustat MSZ med 24-timmarsstolar. Myndigheterna vid det maritima övervakningscentret har olika uppgifter. Polisen kontrollerar Nord- och Östersjöns havsgränser för att förhindra olagliga inresor. Polisen ansvarar dessutom för att övervaka fartygstrafiken och utreder till exempel brott mot miljölagstiftningen. Bland annat ser kustländernas sjöpoliser till att föreskrifterna kring fartygssäkerhet följs och utreder fartygsolyckor. Vid svåra olyckor oordinerar haverikommissionen insatserna och fungerar som en förbindelselänk mellan länderna. I MSZ finns även en Point of Contact (PoC) som vid hot och fara för terror fungerar som ett centralt informationsnav mellan sjöfarten och säkerhetsmyndigheterna. Fartyg under tysk flagg kan, varhelst i världen de befinner sig, skicka ett så kallat „tyst larm“ till PoC om deras säkerhet är hotad, t.ex. om de blir anfallna av pirater. När PoC tar emot signalen inleds omedelbart alla nödvändiga hjälpinsatser och säkerheten till havs återupprättas.